• +30 210 4110148 - 4129496
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΣΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ - ΠΛΑΙΣΙΑ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της Χώρας
Στην Αθήνα σήμερα, την 16 Οκτωβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφενός οι κ.κ. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και Κων/νος Πνευματικός, Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων, νόμιμος εκπρόσωπος του  Συνδέσμου Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και αφετέρου οι κ.κ. Ιωάννης Στεφανόπουλος, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Σταματάκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου «Π.Ο.Ε.Μ.», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και των Συνεργείων των Βιομηχανιών αυτών, καθώς και το προσωπικό των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της Χώρας. 
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2009, βάσει της από  23 Ιουνίου 2008 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 65/15-7-08), εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011 κατά ειδικότητα των υπαγομένων, ως ανωτέρω, στη σύμβαση αυτή, ως εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Α΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Από 01/01/2010

Βασικό Ημερομίσθιο

α)

Τεχνίτες

39,18

β)

Βοηθοί

35,12

γ)

Εργάτες-Εργάτριες

35,78

Β΄

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Βασικός Μισθός

δ)

Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ Τάξεως

1.038,49

ε)

Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ Τάξεως

976,40


 

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2011 αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010. 
 
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011. 
 
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 
 
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5). 
 
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 
 
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Επίδομα άδειας. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές. 
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με  μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων,  κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Όλα τα επιδόματα τριετιών, δεκαετίας και Ανθυγιεινής Εργασίας που προβλέπονται μέχρι σήμερα από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α, εξακολουθούν να ισχύουν και υπολογίζονται στους καθοριζόμενους ανωτέρω κατά περίπτωση βασικούς μισθούς και ημερομίσθια. 
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον Κλάδο αυτό, που προβλέπονται από νόμους, τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα Σ. Σ. Ε. 
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 01/01/2010. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ 2010-2012 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της Χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στη παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
Σχετικές Εταιρίες
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
© 2024 Σ.Ε.Μ.Α. & Ε.Ν.Β.Ε.. All Rights Reserved. Powered by Metallergatis